Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Dagsorden til generalforsamling den 15. juni kl. 19.00 i roklubbens lokaler

§ 06.4 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Målsætninger for den kommende sæson.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

6.01 ændring af vedtægterne på foranledning af Syd Bank

§ 05.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle formål. Kassereren har tegningsret på arbejdskonti, medens formuekontoen tegnes af formand og kasserer i forening. Såvel klubbens medlemmer som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede gældsforpligtigelser for hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue.

Ændres til:

§ 05.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle formål. Kassereren og formanden kan disponere over alle konti, hver for sig. Såvel klubbens medlemmer som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede gældsforpligtigelser for hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue.

6.02 Jeg foreslår man bliver kontingentfri når man har været med i roklubben i 50 år 

6.03 Ønsker en diskussion om tilbageførsel af et givent beløb af kontingenter til medlemmer af roklubben, et forslag kunne være diff. mellem norm. kontingent og passivt! I den periode hvor der har været restriktioner. 

6.04 Jeg ønsker at få diskuteret, om det er muligt at nedsætte kontingentet på medlemsskab. Jeg syntes, at det er urimeligt, at vi skal betale fuldt kontingent, når man tænker på, at klubben var lukket i store dele af 2020, og at det ser ud til, at denne nedlukning fortsætter. Jeg vil derfor mene, at man bør nedsætte kontingentet, eller bruge overskuddet til at sætte baderummene i stand. 

7. Valg.

8. Eventuelt

Husk corona pas

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950